Location Map
Exact Matches for Oridecon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x47 for 140,000z 1 day ago from SitAllDay in Elu Ori at Prontera 168, 188
x400 for 189,000z 1 day ago from lonyaxD in Oridecon at Prontera 172, 191
x393 for 189,000z 1 day ago from loneli in Oridecon at Prontera 173, 191
x21 for 118,000z 1 day ago from Flut in Ori at Prontera 169, 183
x18 for 100,000z 1 day ago from ~ALOHADANCE~ in RUSH SALE at Prontera 113, 117
x47 for 140,000z 1 day ago from SitAllDay in Elu Ori at Prontera 168, 188
x47 for 140,000z 1 day ago from SitAllDay in Elu Ori at Prontera 168, 188
x18 for 100,000z 1 day ago from ~ALOHADANCE~ in RUSH SALE at Prontera 113, 117
x38 for 150,000z 1 day ago from buymyguy in ori elu and more at Prontera 165, 189
x26 for 118,000z 1 day ago from Flut in Ori at Prontera 172, 182
x393 for 189,000z 1 day ago from loneli in Oridecon at Prontera 173, 191
x400 for 189,000z 1 day ago from lonyaxD in Oridecon at Prontera 172, 191
x281 for 120,000z 1 day ago from Merchange in AKA BEST FRIEND at Prontera 163, 116
x27 for 110,000z 1 day ago from Peesmith in {. . . .} at Prontera 150, 138
x38 for 150,000z 1 day ago from buymyguy in ori elu and more at Prontera 165, 189
x281 for 120,000z 1 day ago from Merchange in AKA BEST FRIEND at Prontera 163, 116
x27 for 120,000z 1 day ago from Peesmith in [. . . .] at Prontera 150, 138
x26 for 118,000z 1 day ago from Flut in Ori at Prontera 172, 182
x27 for 120,000z 1 day ago from Peesmith in [. . . .] at Prontera 150, 138
x400 for 189,000z 1 day ago from lonyaxD in Oridecon at Prontera 172, 191
x400 for 189,000z 1 day ago from QAlch in Ori at Prontera 176, 193
x54 for 140,000z 1 day ago from SitAllDay in Elu Ori at Prontera 168, 188
x26 for 118,000z 1 day ago from Flut in Ori at Prontera 172, 182
x12 for 150,000z 1 day ago from Dominic Santiago in Ori, Elu and More at Prontera 166, 185
x27 for 120,000z 1 day ago from Peesmith in [. . . .] at Prontera 150, 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recent SearchesView More »
30 minutes ago
2 hours ago apple of archer
2 hours ago skeleton
3 hours ago cenere card
3 hours ago cenere card
3 hours ago battle surcoat
8 hours ago zombi card
9 hours ago Lever action
9 hours ago Lever action
9 hours ago zhu po long
9 days agoAlf: Tao Gunka 
9 days agoAlf: Price? Tao 
8 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
8 days agoKurtis: wts holy stick 300k
7 days agoAraceli: wew
7 days agoErick: 2
7 days agoLea: crimson
Post