Location Map
136 125
66 days ago - Prontera 136, 125 - bot-no-001
x250Oridecon220,000z
x5Dark Pinguicula Card50,000,000z
x4Green Ferus Card8,000,000z
x2Bloody Butterfly Card8,000,000z
x9Bathory Card5,000,000z
x1Red Lantern8,000,000z

Recent SearchesView More »
2 minutes ago concentration
20 minutes ago yggdrasil
29 minutes ago zanbatô
29 minutes ago zanbato
1 hour ago orange
1 hour ago orange juice
1 hour ago CD in mouth
1 hour ago katzbalger
1 hour ago veteran sword
1 hour ago two hand sword
10 days agoAlf: Price? Tao 
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
37 minutes agoClem: anong server to?
Post