Location Map
Ori~ Grape.J~ Straw~ Nab~ Krishna~
66 days ago - Prontera 156, 175 - Karster
x129Oridecon250,000z
x279Grape Juice8,000z
x71Strawberry12,000z
x1Nab's Cloth [1]9,500,000z
x1Krishna [2]9,500,000z
x1Crimson Katar [2]25,000,000z
x3145Maneater Blossom10,000z

Recent SearchesView More »
18 minutes ago yggdrasil
27 minutes ago zanbatô
27 minutes ago zanbato
1 hour ago orange
1 hour ago orange juice
1 hour ago CD in mouth
1 hour ago katzbalger
1 hour ago veteran sword
1 hour ago two hand sword
1 hour ago two hand sword
10 days agoAlf: Price? Tao 
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
35 minutes agoClem: anong server to?
Post