Location Map
Archer Skeleton
113 days ago - Prontera 113, 59 - ~* Alura *~
x1Archer Skeleton Card40,000,000z
x1Costume: Magician's Night Cap15,000,000z
x1Soldier Skeleton Card2,999,999z
x1Bigfoot Card2,999,999z
x1797Short Daenggie3,000z
x1797Daenggie3,000z
x161Trunk4,000z
x1Apple of Archer799,500z

Recent SearchesView More »
27 minutes ago tomahawk
28 minutes ago metal two-handed axe
28 minutes ago metal two handed axe
28 minutes ago metal two handed axe
28 minutes ago metal two handed axe
28 minutes ago metal two handed axew
29 minutes ago ring
29 minutes ago epsilon
29 minutes ago epsilon
31 minutes ago hammer
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
Post