Location Map
ORIDECON EITA PORRA
68 days ago - Prontera 151, 163 - Marfec
x130Oridecon100,000z

Recent SearchesView More »
9 minutes ago Vagabond wolf hat
11 minutes ago Vagabond wolf hat
11 minutes ago Wolf hat
28 minutes ago Physical
28 minutes ago Physical
2 hours ago fire damacus
2 hours ago berdysz
2 hours ago crimson twohand axe
3 hours ago mastela
3 hours ago inccubus
4 days agoAngelina: iba price d2
4 days agoKaylin: hello :D
4 days agoKaylin: how i get here lol
2 days agoMicaela: B>Ring of flame lord (18kk)
2 days agoApril: honey
1 day agoKristofer: GG
1 day agoJacob: is this iRO restart  server?
Post